lnwshop logo

บทความ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต. อบจ. เทศบาล 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร ก. ประชาชนชาวไทย ค. รัฐบาล ข. ปวงชนชาวไทย ง. ประเทศไทย ตอบ ก.ประชาชนชาวไทย 2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ ตอบ ค…
ฟรีสรุปแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เน้นๆ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ฟรีสรุปแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เน้นๆ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกาศเมื่อใด ก. ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2549 ข. ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2549 ค. ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคา 2549 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 2. คณะกรรมการ กวพ. ไม่มีบุคคลใดเป็นกรรมการ ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ข…
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499 ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2483 2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน ก. กรมอนามัย ข. กองไฟฟ้าภูธร ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองไฟฟ้าชนบท 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด ก…
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไม่ใช้บังคับแก่ใคร ก. ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ข. ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ค. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 2. ในการคำนวณค่าจ…
รวมฟรีแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2556-57
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมฟรีแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2556-57 1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา 2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา 3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื…
ฟรีสรุปแนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟรีสรุปแนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ 1. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ง.เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตอบ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด ก.ธนาณัติ ข.เงินมัดจำจ่าย ค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ง.เงินฝากธนาคารประเภทประ…
ฟรีสรุปแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟรีสรุปแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา 2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา 3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ ก. ค…
ฟรีสุรปแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟรีสุรปแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเ…
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ 15 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ 15 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2561สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ** ปวช. / ปวส.ทุกสาขาวิชา / ป.ตรี ** ตำแหน่งที่เปิดรับ -ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) จำนวน 40 อัตรา -ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่…
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
#การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 171 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ค. 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th ☎️.02-551-8970 (กองทรัพยากรบุคคล) ส่วนรายละเอียดต่างๆใกล้ๆวันรับสมัครตรวจสอบ ดูกันอีกทีนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลง 🤔 ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.sheetchulasb.com/b/656 &#x…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 658 บทความ

รวมผลงานความสำเร็จของเรา

NEW PRODUCTS

รวมหนังสือสอบ

หนังสือสอบ รัฐวิสาหกิจ sheet book สถาบัน [188]
แนวข้อสอบ กระทรวงมหาดไทย [128]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม298,832 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด222,174 ครั้ง
เปิดร้าน30 เม.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท26 พ.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก